6
Nis'11

Bağlı Liste İle Sıralı Ekleme (C Programlama Dili)

Dinamik bellek adreslerine girilen kayıtları isme göre sıralı olarak ekleme yapan c kodu:

//BAGLI LISTE

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void siraliEkle(void);

struct isimKayit{
    char isim[20];
    isimKayit *k_ptr;    
};
isimKayit *ilk, *son, *onceki, *sonraki, *gecici;

main(){
   char chr;
   int girilen=0;

   do{
   printf("\tKAYITLARI SIRALI EKLEYEN PROGRAM\n\n");
   printf("\t\tKAYIT EKLE\n\n");
   printf("%d",girilen+1);
    siraliEkle();
    girilen++;
    if(girilen>=2){
      printf("\nDevam Edilsin Mi? (E/H) : "); chr=getch();
    }
    system("cls"); 
   }while(chr == 'e' || chr == 'E' || girilen<=2);

   printf("\t\tSIRALI ISIMLER\n\n");
   gecici = ilk;
   while(gecici != NULL){
      printf("\n\t%s\n",gecici);
      printf("\t-------");
      gecici = gecici->k_ptr; 
   } 
getch();
}

void siraliEkle(void){
   gecici=(isimKayit *) malloc(sizeof(struct isimKayit));
   printf("\nAd Giriniz : "); fflush(stdin); gets(gecici->isim);

   if(ilk->isim == NULL){//ilk isim eklenmesi ise;
    ilk = gecici;
    son = gecici;
    son->k_ptr = NULL;
    onceki = NULL;
    sonraki = NULL;
   }
   else{
      if(strcmp(gecici->isim,ilk->isim)<0){// ilkinden ufaksa;
          onceki = ilk;
          ilk = gecici;
          ilk->k_ptr = onceki;
      }
      if(strcmp(gecici->isim,son->isim)>0){//sondakinden buyukse;
          onceki = son;               
          son = gecici; 
          son->k_ptr = NULL;
          onceki->k_ptr = son;                 
      }
      if((strcmp(gecici->isim,ilk->isim)>0) && (strcmp(gecici->isim,son->isim)<0)){
        onceki=ilk;
        sonraki=ilk->k_ptr;
        while(sonraki != NULL){ 
          if((strcmp(gecici->isim,onceki->isim)>0) && (strcmp(gecici->isim,sonraki->isim)<0)){
              //önceki ve sonrakinin arasında ise; 
              onceki->k_ptr = gecici;
              gecici->k_ptr = sonraki;
              break; 
          }
          onceki = onceki->k_ptr;
          sonraki = sonraki->k_ptr;
        }
      }
   }       
}

Yeni makaleleri E-Mail ile takip edin!